داودآبادی

باب دوم - در قیمومت


فصل اول - صلاحیت دادگاه قیمومت [ ‌ماده ۴۸ تا ماده ۵۴ ]
فصل دوم - ترتیب تعیین قیم [ ماده ۵۵ تا ماده ۷۳ ]
فصل سوم - اختیارات و مسئولیت قیم [ ‌ماده ۷۴ تا ‌ماده ۹۵ ]
فصل چهارم - عزل قیم [ ‌ماده ۹۶ تا ‌ماده ۱۰۲ ]