داودآبادی

باب پانزدهم - شخصیت حقوقی


فصل اول - اشخاص حقوقی [ ماده ۵۸۳ تا ماده ۵۸۷ ]