Davoudabadi.ir

باب دوازدهم - در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب


فصل اول - در ورشکستگی به تقصیر [ ماده 541 تا ماده 548 ]

فصل دوم - در ورشکستگی به تقلب [ ماده 549 تا ماده 550 ]

فصل سوم - در جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می‌شوند [ ماده 551 تا ماده 558 ]

فصل چهارم - در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب [ ماده 559 تا ماده 560 ]


{