داودآبادی

فصل چهارم - در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود


مبحث اول - در اقسام شرط [ ماده ۲۳۲ تا ماده ۲۳۴ ]
مبحث دوم - در احکام شرط [ ماده ۲۳۵ تا ماده ۲۴۶ ]