داودآبادی

مبحث دوم - در قرارداد ارفاقی


فقره اول - در ترتیب قرارداد ارفاقی [ ماده ۴۷۹ تا ماده ۴۸۸ ]
فقره دوم - در اثرات قرارداد ارفاقی [ ماده ۴۸۹ تا ماده ۴۹۱ ]