داودآبادی

فصل ششم - در وظایف مدیر تصفیه


مبحث اول - در کلیات [ ماده ۴۴۳ تا ماده ۴۵۰ ]