داودآبادی

مبحث سوم - در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث


ماده ۲۳۱

معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶.