باب یازدهم - در ورشکستگی


فصل اول - در کلیات [ ‌ماده ۴۱۲ ]
فصل دوم - در اعلان ورشکستگی و اثرات آن [ ماده ۴۱۳ تا ماده ۴۲۶ ]
فصل سوم - در تعیین عضو ناظر [ ماده ۴۲۷ تا ماده ۴۳۲ ]
فصل چهارم - در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته [ ماده ۴۳۳ تا ماده ۴۳۹ ]
فصل پنجم - در مدیر تصفیه [ ماده ۴۴۰ تا ماده ۴۴۲ ]
فصل ششم - در وظایف مدیر تصفیه
فصل هفتم - در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته
فصل هشتم - در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هر یک از آن‌ها
فصل نهم - در تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول [ ماده ۵۲۲ تا ماده ۵۲۷ ]
فصل دهم - در دعوی استرداد [ ماده ۵۲۸ تا ماده ۵۳۵ ]
فصل یازدهم - در طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی [ ‌ماده ۵۳۶ تا ماده ۵۴۰ ]