داودآبادی

باب یازدهم - در ورشکستگی


فصل اول - در کلیات [ ‌ماده ۴۱۲ ]
فصل سوم - در تعیین عضو ناظر [ ماده ۴۲۷ تا ماده ۴۳۲ ]
فصل پنجم - در مدیر تصفیه [ ماده ۴۴۰ تا ماده ۴۴۲ ]
مبحث اول - در کلیات [ ماده ۴۴۳ تا ماده ۴۵۰ ]
فقره اول - در ترتیب قرارداد ارفاقی [ ماده ۴۷۹ تا ماده ۴۸۸ ]
فقره دوم - در اثرات قرارداد ارفاقی [ ماده ۴۸۹ تا ماده ۴۹۱ ]
فصل دهم - در دعوی استرداد [ ماده ۵۲۸ تا ماده ۵۳۵ ]