باب ششم - دلالی


فصل اول - کلیات [ ماده ۳۳۵ تا ماده ۳۴۷ ]
فصل دوم - اجرت دلال و مخارج [ ‌ماده ۳۴۸ تا ماده ۳۵۵ ]
فصل سوم - دفتر [ ماده ۳۵۶ ]