فصل اول - برات


مبحث اول - صورت برات [ ماده ۲۲۳ تا ماده ۲۲۷ ]
مبحث دوم - در قبول و نکول [ ماده ۲۲۸ تا ماده ۲۳۸ ]
مبحث سوم - در قبولی شخص ثالث [ ماده ۲۳۹ تا ماده ۲۴۰ ]
مبحث چهارم - در وعده برات [ ماده ۲۴۱ تا ماده ۲۴۴ ]
مبحث پنجم - ظهرنویسی [ ماده ۲۴۵ تا ماده ۲۴۸ ]
مبحث ششم - مسئولیت [ ماده ۲۴۹ تا ماده ۲۵۱ ]
مبحث هفتم - در پرداخت [ ماده ۲۵۲ تا ماده ۲۶۹ ]
مبحث هشتم - تأدیه وجه برات به واسطه شخص ثالث [ ماده ۲۷۰ تا ماده ۲۷۳ ]
مبحث نهم - حقوق و وظایف دارنده برات [ ماده ۲۷۴ تا ماده ۲۹۲ ]
مبحث دهم - در اعتراض (پروتست) [ ماده ۲۹۳ تا ماده ۲۹۷ ]
مبحث یازدهم - برات رجوعی [ ماده ۲۹۸ تا ماده ۳۰۴ ]
مبحث دوازدهم - قوانین خارجی [ ماده ۳۰۵ تا ماده ۳۰۶ ]