مبحث اول - شرکت‌های سهامی


بخش ۱ - تعریف و تشکیل شرکت سهامی [ ماده ۱ تا ماده ۲۳ ]
بخش ۲ - سهام [ ماده ۲۴ تا ماده ۴۲ ]
بخش ۳ - تبدیل سهام [ ماده ۴۳ تا ماده ۵۰ ]
بخش ۴ - اوراق قرضه [ ماده ۵۱ تا ماده ۷۱ ]
بخش ۵ - مجامع عمومی [ ماده ۷۲ تا ماده ۱۰۶ ]
بخش ۶ - هیأت مدیره [ ماده ۱۰۷ تا ماده ۱۴۳ ]
بخش ۷ - بازرسان [ ماده ۱۴۴ تا ماده ۱۵۶ ]
بخش ۸ - تغییرات در سرمایه شرکت [ ماده ۱۵۷ تا ماده ۱۹۸ ]
بخش ۹ - انحلال و تصفیه [ ماده ۱۹۹ تا ماده ۲۳۱ ]
بخش ۱۰ - حساب‌های شرکت [ ماده ۲۳۲ تا ماده ۲۴۲ ]
بخش ۱۱ - مقررات جزایی [ ماده ۲۴۳ تا ماده ۲۶۹ ]
بخش ۱۲ - مقررات مختلف مربوط به شرکت‌های سهامی [ ماده ۲۷۰ تا ماده ۳۰۰ ]