داودآبادی

فصل اول - در اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد راجع به آن‌ها


ماده ۲۰

شرکتهای تجارتی بر هفت قسمت است:
۱) شرکت سهامی.
۲) شرکت با مسئولیت محدود.
۳) شرکت تضامنی.
۴) شرکت مختلط غیر سهامی.
۵) شرکت مختلط سهامی.
۶) شرکت نسبی.
۷) شرکت تعاونی تولید و مصرف

بخش ۱ - تعریف و تشکیل شرکت سهامی [ ماده ۱ تا ماده ۲۳ ]
بخش ۲ - سهام [ ماده ۲۴ تا ماده ۴۲ ]
بخش ۳ - تبدیل سهام [ ماده ۴۳ تا ماده ۵۰ ]
بخش ۴ - اوراق قرضه [ ماده ۵۱ تا ماده ۷۱ ]
بخش ۵ - مجامع عمومی [ ماده ۷۲ تا ماده ۱۰۶ ]
بخش ۶ - هیأت مدیره [ ماده ۱۰۷ تا ماده ۱۴۳ ]
بخش ۷ - بازرسان [ ماده ۱۴۴ تا ماده ۱۵۶ ]
بخش ۸ - تغییرات در سرمایه شرکت [ ماده ۱۵۷ تا ماده ۱۹۸ ]
بخش ۹ - انحلال و تصفیه [ ماده ۱۹۹ تا ماده ۲۳۱ ]
بخش ۱۰ - حساب‌های شرکت [ ماده ۲۳۲ تا ماده ۲۴۲ ]
بخش ۱۱ - مقررات جزایی [ ماده ۲۴۳ تا ماده ۲۶۹ ]
مبحث دوم - شرکت با مسئولیت محدود [ ماده ۹۴ تا ماده ۱۱۵ ]
مبحث سوم - شرکت تضامنی [ ماده ۱۱۶ تا ماده ۱۴۰ ]
مبحث چهارم - شرکت مختلط غیرسهامی [ ‌ماده ۱۴۱ تا ماده ۱۶۱ ]
مبحث پنجم - شرکت مختلط سهامی [ ماده ۱۶۲ تا ماده ۱۸۲ ]
مبحث ششم - شرکت نسبی [ ماده ۱۸۳ تا ماده ۱۸۹ ]