بالا 🡱

باب سوم - شرکت‌های تجارتی


بخش ۱ - تعریف و تشکیل شرکت سهامی [ ماده ۱ تا ماده ۲۳ ]
بخش ۲ - سهام [ ماده ۲۴ تا ماده ۴۲ ]
بخش ۳ - تبدیل سهام [ ماده ۴۳ تا ماده ۵۰ ]
بخش ۴ - اوراق قرضه [ ماده ۵۱ تا ماده ۷۱ ]
بخش ۵ - مجامع عمومی [ ماده ۷۲ تا ماده ۱۰۶ ]
بخش ۶ - هیأت مدیره [ ماده ۱۰۷ تا ماده ۱۴۳ ]
بخش ۷ - بازرسان [ ماده ۱۴۴ تا ماده ۱۵۶ ]
بخش ۸ - تغییرات در سرمایه شرکت [ ماده ۱۵۷ تا ماده ۱۹۸ ]
بخش ۹ - انحلال و تصفیه [ ماده ۱۹۹ تا ماده ۲۳۱ ]
بخش ۱۰ - حساب‌های شرکت [ ماده ۲۳۲ تا ماده ۲۴۲ ]
بخش ۱۱ - مقررات جزایی [ ماده ۲۴۳ تا ماده ۲۶۹ ]
مبحث دوم - شرکت با مسئولیت محدود [ ماده ۹۴ تا ماده ۱۱۵ ]
مبحث سوم - شرکت تضامنی [ ماده ۱۱۶ تا ماده ۱۴۰ ]
مبحث چهارم - شرکت مختلط غیرسهامی [ ‌ماده ۱۴۱ تا ماده ۱۶۱ ]
مبحث پنجم - شرکت مختلط سهامی [ ماده ۱۶۲ تا ماده ۱۸۲ ]
مبحث ششم - شرکت نسبی [ ماده ۱۸۳ تا ماده ۱۸۹ ]
فصل سوم - در تصفیه امور شرکت‌ها [ ماده ۲۰۲ تا ماده ۲۱۸ ]
فصل چهارم - مقررات مختلفه [ ماده ۲۱۹ تا ماده ۲۲۲ ]