Davoudabadi.ir

باب سوم - شرکت‌های تجارتی


فصل اول - در اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد راجع به آن‌ها [ ماده 20 ]

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24

مبحث اول - شرکت‌های سهامی

بخش 1 - تعریف و تشکیل شرکت سهامی [ ماده 1 تا ماده 23 ]

بخش 2 - سهام [ ماده 24 تا ماده 42 ]

بخش 3 - تبدیل سهام [ ماده 43 تا ماده 50 ]

بخش 4 - اوراق قرضه [ ماده 51 تا ماده 71 ]

بخش 5 - مجامع عمومی [ ماده 72 تا ماده 106 ]

بخش 6 - هیأت مدیره [ ماده 107 تا ماده 143 ]

بخش 7 - بازرسان [ ماده 144 تا ماده 156 ]

بخش 8 - تغییرات در سرمایه شرکت [ ماده 157 تا ماده 198 ]

بخش 9 - انحلال و تصفیه [ ماده 199 تا ماده 231 ]

بخش 10 - حساب‌های شرکت [ ماده 232 تا ماده 242 ]

بخش 11 - مقررات جزایی [ ماده 243 تا ماده 269 ]

بخش 12 - مقررات مختلف مربوط به شرکت‌های سهامی [ ماده 270 تا ماده 300 ]

مبحث دوم - شرکت با مسئولیت محدود [ ماده 94 تا ماده 115 ]

مبحث سوم - شرکت تضامنی [ ماده 116 تا ماده 140 ]

مبحث چهارم - شرکت مختلط غیرسهامی [ ‌ماده 141 تا ماده 161 ]

مبحث پنجم - شرکت مختلط سهامی [ ماده 162 تا ماده 182 ]

مبحث ششم - شرکت نسبی [ ماده 183 تا ماده 189 ]

مبحث هفتم - شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف [ ماده 190 تا ماده 194 ]

فصل دوم - در مقررات راجعه به ثبت شرکت‌ها و نشر شرکتنامه [ ماده 195 تا ماده 201 ]

فصل سوم - در تصفیه امور شرکت‌ها [ ماده 202 تا ماده 218 ]

فصل چهارم - مقررات مختلفه [ ماده 219 تا ماده 222 ]


{