داودآبادی

باب دوم - دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی


فصل اول - دفاتر تجارتی [ ماده ۶ تا ماده ۱۵ ]
فصل دوم - دفتر ثبت تجارتی [ ماده ۱۶ تا ‌ماده ۱۹ ]