فصل چهارم - کشف جرم و تحقیقات مقدماتی


مبحث اول - ضابطان نظامی و تکالیف آنان [ ماده ۶۰۲ تا ماده ۶۱۳ ]
مبحث دوم - کارشناسی [ ماده ۶۱۴ ]
مبحث سوم - احضار [ ماده ۶۱۵ تا ماده ۶۱۷ ]
مبحث چهارم - قرار بازداشت موقت [ ماده ۶۱۸ تا ماده ۶۱۹ ]
مبحث پنجم - مرور زمان [ ماده ۶۲۰ تا ماده ۶۲۴ ]