داودآبادی

فصل دوم - در شرایط اساسی برای صحت معامله


ماده ۱۹۰

برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
۱) قصد طرفین و رضای آنها
۲) اهلیت طرفین
۳) موضوع معین که مورد معامله باشد
۴) مشروعیت جهت معامله

مبحث اول - در قصد طرفین و رضای آن‌ها [ ماده ۱۹۱ تا ماده ۲۰۹ ]
مبحث دوم - در اهلیت طرفین [ ماده ۲۱۰ تا ماده ۲۱۳ ]
مبحث سوم - در مورد معامله [ ماده ۲۱۴ تا ماده ۲۱۶ ]
مبحث چهارم - در جهت معامله [ ماده ۲۱۷ تا ماده ۲۱۸ مکرر ]