داودآبادی

فصل ششم - رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان


مبحث اول - تشکیلات [ ماده ۴۰۸ تا ماده ۴۱۱ ]
مبحث دوم - ترتیب رسیدگی [ ماده ۴۱۲ تا ماده ۴۱۷ ]