داودآبادی

باب اول‌ - در عقود و تعهدات به طور کلی‌


ماده ۱۸۳

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.

فصل اول - در اقسام عقود و معاملات‌ [ ماده ۱۸۴ تا ماده ۱۸۹ ]
مبحث اول - در قصد طرفین و رضای آن‌ها [ ماده ۱۹۱ تا ماده ۲۰۹ ]
مبحث دوم - در اهلیت طرفین [ ماده ۲۱۰ تا ماده ۲۱۳ ]
مبحث سوم - در مورد معامله [ ماده ۲۱۴ تا ماده ۲۱۶ ]
مبحث چهارم - در جهت معامله [ ماده ۲۱۷ تا ماده ۲۱۸ مکرر ]
مبحث اول - در قواعد عمومی‌ [ ماده ۲۱۹ تا ماده ۲۲۵ ]
مبحث اول - در اقسام شرط [ ماده ۲۳۲ تا ماده ۲۳۴ ]
مبحث دوم - در احکام شرط [ ماده ۲۳۵ تا ماده ۲۴۶ ]
مبحث اول - در وفای به عهد [ ماده ۲۶۵ تا ماده ۲۸۲ ]
مبحث دوم - در اقاله [ ماده ۲۸۳ تا ماده ۲۸۸ ]
مبحث سوم - در ابرا [ ماده ۲۸۹ تا ماده ۲۹۱ ]
مبحث چهارم - در تبدیل تعهد [ ماده ۲۹۲ تا ماده ۲۹۳ ]
مبحث پنجم - در تهاتر [ ماده ۲۹۴ تا ماده ۲۹۹ ]