Davoudabadi.ir

باب اول‌ - در عقود و تعهدات به طور کلی‌


ماده ۱۸۳

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.

فصل اول - در اقسام عقود و معاملات‌ [ ماده 184 تا ماده 189 ]

فصل دوم - در شرایط اساسی برای صحت معامله [ ماده 190 ]

مبحث اول - در قصد طرفین و رضای آن‌ها [ ماده 191 تا ماده 209 ]

مبحث دوم - در اهلیت طرفین [ ماده 210 تا ماده 213 ]

مبحث سوم - در مورد معامله [ ماده 214 تا ماده 216 ]

مبحث چهارم - در جهت معامله [ ماده 217 تا ماده 218 مکرر ]

فصل سوم - در اثر معاملات

مبحث اول - در قواعد عمومی‌ [ ماده 219 تا ماده 225 ]

مبحث دوم - در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات [ ماده 226 تا ماده 230 ]

مبحث سوم - در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث [ ماده 231 ]

فصل چهارم - در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود

مبحث اول - در اقسام شرط [ ماده 232 تا ماده 234 ]

مبحث دوم - در احکام شرط [ ماده 235 تا ماده 246 ]

فصل پنجم - در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است‌ یا معاملات فضولی [ ماده 247 تا ماده 263 ]

فصل ششم - در سقوط تعهدات [ ماده 264 ]

مبحث اول - در وفای به عهد [ ماده 265 تا ماده 282 ]

مبحث دوم - در اقاله [ ماده 283 تا ماده 288 ]

مبحث سوم - در ابرا [ ماده 289 تا ماده 291 ]

مبحث چهارم - در تبدیل تعهد [ ماده 292 تا ماده 293 ]

مبحث پنجم - در تهاتر [ ماده 294 تا ماده 299 ]

مبحث ششم - مالکیت مافی‌الذمه‌ [ ماده 300 ]


{