داودآبادی

فصل چهارم - رسیدگی در دادگاه کیفری یک


مبحث اول - مقدمات رسیدگی [ ماده ۳۸۲ تا ماده ۳۹۴ ]
مبحث دوم - ترتیب رسیدگی [ ماده ۳۹۵ تا ماده ۴۰۲ ]
مبحث سوم - صدور رای [ ماده ۴۰۳ تا ماده ۴۰۵ ]