داودآبادی

فصل سوم - رسیدگی در دادگاههای کیفری


مبحث اول - کیفیت شروع به رسیدگی [ ماده ۳۳۵ تا ماده ۳۵۷ ]
مبحث دوم - ترتیب رسیدگی [ ماده ۳۵۸ تا ماده ۳۷۳ ]
مبحث سوم - صدور رای [ ماده ۳۷۴ تا ماده ۳۸۱ ]