Davoudabadi.ir

بخش سوم - دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رای


فصل اول - تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری [ ماده 294 تا ماده 317 ]

فصل دوم - رسیدگی به ادله اثبات [ ماده 318 تا ماده 334 ]

فصل سوم - رسیدگی در دادگاههای کیفری

مبحث اول - کیفیت شروع به رسیدگی [ ماده 335 تا ماده 357 ]

مبحث دوم - ترتیب رسیدگی [ ماده 358 تا ماده 373 ]

مبحث سوم - صدور رای [ ماده 374 تا ماده 381 ]

فصل چهارم - رسیدگی در دادگاه کیفری یک

مبحث اول - مقدمات رسیدگی [ ماده 382 تا ماده 394 ]

مبحث دوم - ترتیب رسیدگی [ ماده 395 تا ماده 402 ]

مبحث سوم - صدور رای [ ماده 403 تا ماده 405 ]

فصل پنجم - رای غیابی و واخواهی [ ماده 406 تا ماده 407 ]

فصل ششم - رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان

مبحث اول - تشکیلات [ ماده 408 تا ماده 411 ]

مبحث دوم - ترتیب رسیدگی [ ماده 412 تا ماده 417 ]

فصل هفتم - احاله [ ماده 418 تا ماده 420 ]

فصل هشتم - رد دادرس [ ماده 421 تا ماده ‌425 ]


{