بخش سوم - دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رای


فصل اول - تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری [ ماده ۲۹۴ تا ماده ۳۱۷ ]
فصل دوم - رسیدگی به ادله اثبات [ ماده ۳۱۸ تا ماده ۳۳۴ ]
فصل سوم - رسیدگی در دادگاههای کیفری
مبحث اول - کیفیت شروع به رسیدگی [ ماده ۳۳۵ تا ماده ۳۵۷ ]
مبحث دوم - ترتیب رسیدگی [ ماده ۳۵۸ تا ماده ۳۷۳ ]
مبحث سوم - صدور رای [ ماده ۳۷۴ تا ماده ۳۸۱ ]
فصل چهارم - رسیدگی در دادگاه کیفری یک
مبحث اول - مقدمات رسیدگی [ ماده ۳۸۲ تا ماده ۳۹۴ ]
مبحث دوم - ترتیب رسیدگی [ ماده ۳۹۵ تا ماده ۴۰۲ ]
مبحث سوم - صدور رای [ ماده ۴۰۳ تا ماده ۴۰۵ ]
فصل پنجم - رای غیابی و واخواهی [ ماده ۴۰۶ تا ماده ۴۰۷ ]
فصل ششم - رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان
مبحث اول - تشکیلات [ ماده ۴۰۸ تا ماده ۴۱۱ ]
مبحث دوم - ترتیب رسیدگی [ ماده ۴۱۲ تا ماده ۴۱۷ ]
فصل هفتم - احاله [ ماده ۴۱۸ تا ماده ۴۲۰ ]
فصل هشتم - رد دادرس [ ماده ۴۲۱ تا ماده ‌۴۲۵ ]