داودآبادی

فصل ششم - احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان


مبحث اول - احضار، جلب و تحقیق از متهم [ ماده ۱۶۸ تا ماده ۲۰۳ ]