داودآبادی

فصل چهارم - وظایف و اختیارات بازپرس


مبحث دوم - صلاحیت بازپرس [ ماده ۱۱۶ تا ماده ۱۲۲ ]