بخش دوم - کشف جرم و تحقیقات مقدماتی


فصل اول - دادسرا و حدود صلاحیت آن [ ماده ۲۲ تا ماده ۲۷ ]
فصل دوم - ضابطان دادگستری و تکالیف آن [ ماده ۲۸ تا ماده ۶۳ ]
فصل سوم - وظایف و اختیارات دادستان [ ماده ۶۴ تا ماده ۸۸ ]
فصل چهارم - وظایف و اختیارات بازپرس
مبحث اول - اختیارات بازپرس و حدود آن [ ماده ۸۹ تا ماده ۱۱۵ ]
مبحث دوم - صلاحیت بازپرس [ ماده ۱۱۶ تا ماده ۱۲۲ ]
فصل پنجم - معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی [ ماده ۱۲۳ تا ماده ۱۶۷ ]
فصل ششم - احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان
فصل هفتم - قرارهای تأمین و نظارت قضائی [ ماده ۲۱۷ تا ماده ۲۶۱ ]
فصل هشتم - اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات [ ماده ۲۶۲ تا ماده ۲۸۴ ]
فصل نهم - تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان [ ماده ۲۸۵ تا ماده ۲۸۷ ]
فصل دهم - وظایف و اختیارات دادستان کل کشور [ ماده ۲۸۸ تا ماده۲۹۳ ]