داودآبادی

بخش دوم - کشف جرم و تحقیقات مقدماتی


فصل اول - دادسرا و حدود صلاحیت آن [ ماده ۲۲ تا ماده ۲۷ ]
مبحث دوم - صلاحیت بازپرس [ ماده ۱۱۶ تا ماده ۱۲۲ ]
مبحث اول - احضار، جلب و تحقیق از متهم [ ماده ۱۶۸ تا ماده ۲۰۳ ]