داودآبادی

باب ششم - مواعد


فصل اول - تعیین و حساب مواعد [ ماده ۴۴۲ تا ماده ۴۴۹ ]
فصل دوم - دادن مهلت و تجدید موعد [ ماده ۴۵۰ تا ماده ۴۵۳ ]