‌باب چهارم - تجدیدنظر


‌فصل اول - احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر [ ماده ۳۲۶ تا ماده ۳۲۹ ]
فصل دوم - آرای قابل تجدیدنظر [ ماده ۳۳۰ تا ماده ۳۳۵ ]
فصل سوم - مهلت تجدیدنظر [ ماده ۳۳۶ تا ماده ۳۳۸ ]
فصل چهارم - دادخواست و مقدمات رسیدگی [ ماده ۳۳۹ تا ماده ۳۴۷ ]
فصل پنجم - جهات تجدیدنظر [ ماده ۳۴۸ تا ماده ۳۶۵ ]