داودآبادی

باب چهارم - در اشیای پیداشده و حیوانات ضاله


فصل اول - در اشیا پیداشده [ ماده ۱۶۲ تا ماده ۱۶۹ ]
فصل دوم - در حیوانات ضاله [ ماده ۱۷۰ تا ماده ۱۷۲ ]