فصل یازدهم - رای


مبحث اول - صدور و انشاء رای [ ماده ۲۹۵ تا ماده ۲۹۹ ]
مبحث دوم - ابلاغ رای [ ماده ۳۰۰ تا ماده ۳۰۲ ]
مبحث سوم - حکم حضوری و غیابی [ ماده ۳۰۳ تا ماده ۳۰۴ ]
مبحث چهارم - واخواهی [ ماده ۳۰۵ تا ماده ۳۰۸ ]
مبحث پنجم - تصحیح رای [ ماده ۳۰۹ ]
مبحث ششم - دادرسی فوری [ ماده ۳۱۰ تا ماده ۳۲۵ ]