داودآبادی

مبحث سوم - اسناد


الف - مواد عمومی [ ماده ۲۰۶ تا ماده ۲۱۵ ]
ب - انکار و تردید [ ماده ۲۱۶ تا ماده ۲۱۸ ]
ج - ادعای جعلیت [ ماده ۲۱۹ تا ماده ۲۲۲ ]
د - رسیدگی به صحت و اصالت سند [ ماده ۲۲۳ تا ماده ۲۲۸ ]