فصل دهم - رسیدگی به دلایل


مبحث اول - کلیات [ ماده ۱۹۴ تا ماده ۲۰۱ ]
مبحث دوم - اقرار [ ماده ۲۰۲ تا ماده ۲۰۵ ]
مبحث سوم - اسناد
الف - مواد عمومی [ ماده ۲۰۶ تا ماده ۲۱۵ ]
ب - انکار و تردید [ ماده ۲۱۶ تا ماده ۲۱۸ ]
ج - ادعای جعلیت [ ماده ۲۱۹ تا ماده ۲۲۲ ]
د - رسیدگی به صحت و اصالت سند [ ماده ۲۲۳ تا ماده ۲۲۸ ]
مبحث چهارم - گواهی [ ماده ۲۲۹ تا ماده ۲۴۷ ]
مبحث پنجم - معاینه محل و تحقیق محلی [ ماده ۲۴۸ تا ماده ۲۵۶ ]
مبحث ششم - رجوع به‌ کارشناس [ ماده ۲۵۷ تا ماده ۲۶۹ ]
مبحث هفتم - سوگند [ ماده ۲۷۰ تا ماده ۲۸۹ ]
مبحث هشتم - نیابت قضایی [ ماده ۲۹۰ تا ماده ۲۹۴ ]