فصل ششم - امور اتفاقی


مبحث اول - تأمین خواسته
۱ - درخواست تأمین [ ماده ۱۰۸ تا ماده ۱۲۰ ]
۲ - اقسام تأمین [ ماده ۱۲۱ تا ماده ۱۲۹ ]
مبحث دوم - ورود شخص ثالث [ ماده ۱۳۰ تا ماده ۱۳۴ ]
مبحث سوم - جلب شخص ثالث [ ماده ۱۳۵ تا ماده ۱۴۰ ]
مبحث چهارم - دعوای متقابل [ ماده ۱۴۱ تا ماده ۱۴۳ ]
مبحث پنجم - اخذ تأمین از اتباع دولت‌های خارجی [ ماده ۱۴۴ تا ماده ۱۴۸ ]