داودآبادی

فصل سوم - جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی


مبحث اول - جریان دادخواست [ ماده ۶۴ تا ماده ۶۶ ]
مبحث دوم - ابلاغ [ ماده ۶۷ تا ماده ۸۳ ]
مبحث سوم - ایرادات و موانع رسیدگی [ ماده ۸۴ تا ماده ۹۲ ]