قسمت اول - در احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه


باب اول - در احیای اراضی موات و مباحه [ ماده ۱۴۱ تا ماده ۱۴۵ ]
باب دوم - در حیازت مباحات‌ [ ماده ۱۴۶ تا ماده ۱۶۰ ]
باب سوم‌ - در معادن [ ماده ۱۶۱ ]
باب چهارم - در اشیای پیداشده و حیوانات ضاله
فصل اول - در اشیا پیداشده [ ماده ۱۶۲ تا ماده ۱۶۹ ]
فصل دوم - در حیوانات ضاله [ ماده ۱۷۰ تا ماده ۱۷۲ ]
باب پنجم‌ - در دفینه [ ماده ۱۷۳ تا ماده ۱۷۸ ]
باب ششم‌ - در شکار [ ماده ۱۷۹ تا ماده ۱۸۲ ]