باب سوم - دادرسی نخستین


فصل اول - دادخواست
مبحث اول - تقدیم دادخواست [ ماده ۴۸ تا ماده ۵۰ ]
مبحث دوم - شرایط دادخواست [ ماده ۵۱ تا ماده ۵۲ ]
مبحث سوم - موارد توقیف دادخواست [ ماده ۵۳ تا ماده ۵۶ ]
مبحث چهارم - پیوست‌های دادخواست [ ماده ۵۷ تا ماده ۶۰ ]
فصل دوم - بهای خواسته [ ماده ۶۱ تا ماده ۶۳ ]
فصل سوم - جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی
مبحث اول - جریان دادخواست [ ماده ۶۴ تا ماده ۶۶ ]
مبحث دوم - ابلاغ [ ماده ۶۷ تا ماده ۸۳ ]
مبحث سوم - ایرادات و موانع رسیدگی [ ماده ۸۴ تا ماده ۹۲ ]
فصل چهارم - جلسه دادرسی [ ماده ۹۳ تا ماده ۱۰۴ ]
فصل پنجم - توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست [ ماده ۱۰۵ تا ماده ۱۰۷ ]
فصل ششم - امور اتفاقی
مبحث اول - تأمین خواسته
۱ - درخواست تأمین [ ماده ۱۰۸ تا ماده ۱۲۰ ]
۲ - اقسام تأمین [ ماده ۱۲۱ تا ماده ۱۲۹ ]
مبحث دوم - ورود شخص ثالث [ ماده ۱۳۰ تا ماده ۱۳۴ ]
مبحث سوم - جلب شخص ثالث [ ماده ۱۳۵ تا ماده ۱۴۰ ]
مبحث چهارم - دعوای متقابل [ ماده ۱۴۱ تا ماده ۱۴۳ ]
مبحث پنجم - اخذ تأمین از اتباع دولت‌های خارجی [ ماده ۱۴۴ تا ماده ۱۴۸ ]
فصل هفتم - تأمین دلیل و اظهارنامه
مبحث اول - تأمین دلیل [ ماده ۱۴۹ تا ماده ۱۵۵ ]
مبحث دوم - اظهارنامه [ ماده ۱۵۶ تا ماده ۱۵۷ ]
فصل هشتم - دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت [ ماده ۱۵۸ تا ماده ۱۷۷ ]
فصل نهم - سازش و درخواست آن
مبحث اول - سازش [ ماده ۱۷۸ تا ماده ۱۸۵ ]
مبحث دوم - درخواست سازش [ ماده ۱۸۶ تا ماده ۱۹۳ ]
فصل دهم - رسیدگی به دلایل
مبحث اول - کلیات [ ماده ۱۹۴ تا ماده ۲۰۱ ]
مبحث دوم - اقرار [ ماده ۲۰۲ تا ماده ۲۰۵ ]
مبحث سوم - اسناد
الف - مواد عمومی [ ماده ۲۰۶ تا ماده ۲۱۵ ]
ب - انکار و تردید [ ماده ۲۱۶ تا ماده ۲۱۸ ]
ج - ادعای جعلیت [ ماده ۲۱۹ تا ماده ۲۲۲ ]
د - رسیدگی به صحت و اصالت سند [ ماده ۲۲۳ تا ماده ۲۲۸ ]
مبحث چهارم - گواهی [ ماده ۲۲۹ تا ماده ۲۴۷ ]
مبحث پنجم - معاینه محل و تحقیق محلی [ ماده ۲۴۸ تا ماده ۲۵۶ ]
مبحث ششم - رجوع به‌ کارشناس [ ماده ۲۵۷ تا ماده ۲۶۹ ]
مبحث هفتم - سوگند [ ماده ۲۷۰ تا ماده ۲۸۹ ]
مبحث هشتم - نیابت قضایی [ ماده ۲۹۰ تا ماده ۲۹۴ ]
فصل یازدهم - رای
مبحث اول - صدور و انشاء رای [ ماده ۲۹۵ تا ماده ۲۹۹ ]
مبحث دوم - ابلاغ رای [ ماده ۳۰۰ تا ماده ۳۰۲ ]
مبحث سوم - حکم حضوری و غیابی [ ماده ۳۰۳ تا ماده ۳۰۴ ]
مبحث چهارم - واخواهی [ ماده ۳۰۵ تا ماده ۳۰۸ ]
مبحث پنجم - تصحیح رای [ ماده ۳۰۹ ]
مبحث ششم - دادرسی فوری [ ماده ۳۱۰ تا ماده ۳۲۵ ]