Davoudabadi.ir

مبحث پنجم - شنود محتوای ارتباطات رایانه‌ای


ماده ۷۷۶

ماده ۷۷۶ به موجب ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسخ صریح شده است.


{