مبحث پنجم - شنود محتوای ارتباطات رایانه‌ای


ماده ۷۷۶
ماده ۷۷۶ به موجب ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسخ صریح شده است.