مبحث سوم - ارائه داده‌ها


ماده ۷۶۳
ماده ۷۶۳به موجب ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسخ صریح شده است.