Davoudabadi.ir

مبحث سوم - ارائه داده‌ها


ماده ۷۶۳

ماده ۷۶۳به موجب ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسخ صریح شده است.


{