مبحث دوم - حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده


ماده ۷۶۲
ماده ۷۶۲به موجب ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسخ صریح شده است.