Davoudabadi.ir

مبحث دوم - حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده


ماده ۷۶۲

ماده ۷۶۲به موجب ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسخ صریح شده است.


{