Davoudabadi.ir

فصل یکم - صلاحیت


ماده ۷۵۶

ماده ۷۵۶ به موجب ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسخ صریح شده است.

ماده ۷۵۷

ماده ۷۵۷ به موجب ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسخ صریح شده است.

ماده ۷۵۸

ماده ۷۵۸ به موجب ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسخ صریح شده است.

ماده ۷۵۹

ماده ۷۵۹ به موجب ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسخ صریح شده است.


{