بالا 🡱

فصل یکم - جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی


مبحث سوم - جاسوسی رایانه‎ای [ ماده ۷۳۱ تا ماده ۷۳۳ ]