فصل سی ام - جرائم رایانه‌ای - مصوب ۱۳۸۸


بخش یکم - جرائم و مجازات‌ها
فصل یکم - جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی
فصل دوم - جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی
فصل سوم - سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه [ ماده ۷۴۰ تا ماده ۷۴۱ ]
فصل چهارم - جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی [ ماده ۷۴۲ تا ماده ۷۴۳ ]
فصل پنجم - هتک حیثیت و نشر اکاذیب [ ماده ۷۴۴ تا ماده ۷۴۶ ]
فصل ششم - مسئولیت کیفری اشخاص [ ماده ۷۴۷ تا ماده ۷۵۲ ]
فصل هفتم - سایر جرائم [ ماده ۷۵۳ ]
فصل هشتم - تشدید مجازات‌ها [ ماده ۷۵۴ تا ماده ۷۵۵ ]
بخش دوم - آئین دادرسی
فصل یکم - صلاحیت [ ماده ۷۵۶ تا ماده ۷۵۹ ]
فصل دوم - جمع آوری ادله الکترونیکی
فصل سوم - استنادپذیری ادله الکترونیکی [ ماده ۷۷۷ تا ماده ۷۷۹ ]
بخش سوم - سایر مقررات [ ماده ۷۸۰ تا ماده ۷۸۴ ]