داودآبادی

فصل سی ام - جرائم رایانه‌ای - مصوب ۱۳۸۸


مبحث سوم - جاسوسی رایانه‎ای [ ماده ۷۳۱ تا ماده ۷۳۳ ]
مبحث یکم - جعل رایانه‎ای [ ماده ۷۳۴ تا ماده ۷۳۵ ]
فصل پنجم - هتک حیثیت و نشر اکاذیب [ ماده ۷۴۴ تا ماده ۷۴۶ ]
فصل ششم - مسئولیت کیفری اشخاص [ ماده ۷۴۷ تا ماده ۷۵۲ ]
فصل هشتم - تشدید مجازات‌ها [ ماده ۷۵۴ تا ماده ۷۵۵ ]
فصل یکم - صلاحیت [ ماده ۷۵۶ تا ماده ۷۵۹ ]
مبحث اول - نگهداری داده‌ها [ ماده ۷۶۰ تا ماده ۷۶۱ ]
بخش سوم - سایر مقررات [ ماده ۷۸۰ تا ماده ۷۸۴ ]