داودآبادی

فصل سوم - در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور


مبحث سوم - در حریم املاک [ ماده ۱۳۶ تا ماده ۱۳۹ ]