مبحث سوم - در حق انتفاع از مباحات


ماده ۹۲
هر کس میتواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات از آنها استفاده نماید.