کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده - مصوب ۱۳۷۵


فصل اول - جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور [ ماده ۴۹۸ تا ماده ۵۱۲ ]
فصل دوم - اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی [ ماده ۵۱۳ تا ماده ۵۱۵ ]
فصل سوم - سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی [ ماده ۵۱۶ تا ماده ۵۱۷ ]
فصل چهارم - تهیه و ترویج سکه‌ی قلب [ ماده ۵۱۸ تا ماده ۵۲۲ ]
فصل پنجم - جعل و تزویر [ ماده ۵۲۳ تا ماده ۵۴۲ ]
فصل ششم - محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت‌ نوشته‌ها از اماکن دولتی [ ماده ۵۴۳ تا ماده ۵۴۶ ]
فصل هفتم - فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین [ ماده ۵۴۷ تا ماده ۵۵۴ ]
فصل هشتم - غصب عناوین و مشاغل [ ماده ۵۵۵ تا ماده ۵۵۷ ]
فصل نهم - تخریب اموال تاریخی‌ فرهنگی [ ماده ۵۵۸ تا ماده ۵۶۹ ]
فصل دهم - تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی [ ماده ۵۷۰ تا ماده ۵۸۷ ]
فصل یازدهم - ارتشا و ربا و کلاهبرداری [ ماده ۵۸۸ تا ماده ۵۹۶ ]
فصل دوازدهم - امتناع از انجام وظایف قانونی [ ماده ۵۹۷ ]
فصل سیزدهم - تعدیات مأمورین دولتی‌ نسبت به دولت [ ماده ۵۹۸ تا ماده ۶۰۶ ]
فصل چهاردهم - تمرد نسبت به مأمورین دولت [ ماده ۶۰۷ ]
فصل پانزدهم - هتک حرمت اشخاص [ ماده ۶۰۸ تا ماده ۶۰۹ ]
فصل شانزدهم - اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم [ ماده ۶۱۰ تا ماده ۶۱۱ ]
فصل هفدهم - جرایم علیه اشخاص و اطفال [ ماده ۶۱۲ تا ماده ۶۳۶ ]
فصل هجدهم - جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی [ ماده ۶۳۷ تا ماده ۶۴۱ ]
فصل نوزدهم‌ - جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی [ ماده ۶۴۲ تا ماده ۶۴۷ ]
فصل بیستم - قسم و شهادت دروغ و افشای سر [ ماده ۶۴۸ تا ماده ۶۵۰ ]
فصل بیست و یکم - سرقت و ربودن مال غیر [ ماده ۶۵۱ تا ماده ۶۶۷ ]
فصل بیست و دوم - تهدید و اکراه [ ماده ۶۶۸ تا ماده ۶۶۹ ]
فصل بیست و سوم - ورشکستگی [ ماده ۶۷۰ تا ماده ۶۷۲ ]
فصل بیست و چهارم - خیانت در امانت [ ماده ۶۷۳ تا ماده ۶۷۴ ]
فصل بیست و پنجم - احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات [ ماده ۶۷۵ تا ماده ۶۸۹ ]
فصل بیست و ششم - هتک حرمت منازل و املاک غیر [ ماده ۶۹۰ تا ماده ۶۹۶ ]
فصل بیست و هفتم - افترا و توهین و هتک حرمت [ ماده ۶۹۷ تا ماده ۷۰۰ ]
فصل بیست و هشتم - تجاهر به استعمال ‌مشروبات ‌الکلی و قماربازی و ولگردی [ ماده ۷۰۱ تا ماده ۷۱۳ ]
فصل بیست و نهم - جرایم ناشی از تخلفات رانندگی [ ماده ۷۱۴ تا ماده ۷۲۸ ]
فصل سی ام - جرائم رایانه‌ای - مصوب ۱۳۸۸
بخش یکم - جرائم و مجازات‌ها
فصل یکم - جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی
فصل دوم - جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی
فصل سوم - سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه [ ماده ۷۴۰ تا ماده ۷۴۱ ]
فصل چهارم - جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی [ ماده ۷۴۲ تا ماده ۷۴۳ ]
فصل پنجم - هتک حیثیت و نشر اکاذیب [ ماده ۷۴۴ تا ماده ۷۴۶ ]
فصل ششم - مسئولیت کیفری اشخاص [ ماده ۷۴۷ تا ماده ۷۵۲ ]
فصل هفتم - سایر جرائم [ ماده ۷۵۳ ]
فصل هشتم - تشدید مجازات‌ها [ ماده ۷۵۴ تا ماده ۷۵۵ ]
بخش دوم - آئین دادرسی
فصل یکم - صلاحیت [ ماده ۷۵۶ تا ماده ۷۵۹ ]
فصل دوم - جمع آوری ادله الکترونیکی
فصل سوم - استنادپذیری ادله الکترونیکی [ ماده ۷۷۷ تا ماده ۷۷۹ ]
بخش سوم - سایر مقررات [ ماده ۷۸۰ تا ماده ۷۸۴ ]