کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده - مصوب ۱۳۷۵


فصل چهارم - تهیه و ترویج سکه‌ی قلب [ ماده ۵۱۸ تا ماده ۵۲۲ ]
فصل پنجم - جعل و تزویر [ ماده ۵۲۳ تا ماده ۵۴۲ ]
فصل هشتم - غصب عناوین و مشاغل [ ماده ۵۵۵ تا ماده ۵۵۷ ]
فصل پانزدهم - هتک حرمت اشخاص [ ماده ۶۰۸ تا ماده ۶۰۹ ]
فصل هفدهم - جرایم علیه اشخاص و اطفال [ ماده ۶۱۲ تا ماده ۶۳۶ ]
فصل بیست و یکم - سرقت و ربودن مال غیر [ ماده ۶۵۱ تا ماده ۶۶۷ ]
فصل بیست و دوم - تهدید و اکراه [ ماده ۶۶۸ تا ماده ۶۶۹ ]
فصل بیست و سوم - ورشکستگی [ ماده ۶۷۰ تا ماده ۶۷۲ ]
فصل بیست و چهارم - خیانت در امانت [ ماده ۶۷۳ تا ماده ۶۷۴ ]
مبحث سوم - جاسوسی رایانه‎ای [ ماده ۷۳۱ تا ماده ۷۳۳ ]
مبحث یکم - جعل رایانه‎ای [ ماده ۷۳۴ تا ماده ۷۳۵ ]
فصل پنجم - هتک حیثیت و نشر اکاذیب [ ماده ۷۴۴ تا ماده ۷۴۶ ]
فصل ششم - مسئولیت کیفری اشخاص [ ماده ۷۴۷ تا ماده ۷۵۲ ]
فصل هشتم - تشدید مجازات‌ها [ ماده ۷۵۴ تا ماده ۷۵۵ ]
فصل یکم - صلاحیت [ ماده ۷۵۶ تا ماده ۷۵۹ ]
مبحث اول - نگهداری داده‌ها [ ماده ۷۶۰ تا ماده ۷۶۱ ]
بخش سوم - سایر مقررات [ ماده ۷۸۰ تا ماده ۷۸۴ ]