فصل پنجم - دیه مقرر منافع


مبحث اول - دیه عقل [ ماده ۶۷۵ تا ماده ۶۸۱ ]
مبحث دوم - دیه شنوایی [ ماده ۶۸۲ تا ماده ۶۸۸ ]
مبحث سوم - دیه بینایی [ ماده ۶۸۹ تا ماده ۶۹۲ ]
مبحث چهارم - دیه بویایی [ ماده ۶۹۳ تا ماده ۶۹۴ ]
مبحث پنجم - دیه چشایی [ ماده ۶۹۵ تا ماده ۶۹۶ ]
مبحث ششم - دیه صوت و گویایی [ ماده ۶۹۷ تا ماده ۷۰۳ ]
مبحث هفتم - دیه سایر منافع [ ماده ۷۰۴ تا ماده ۷۰۸ ]