مبحث هشتم - دیه گردن


ماده ۶۲۶
کج شدن و خمیدگی گردن در اثر شکستگی در صورت عدم بهبودی و باقی ماندن این حالت موجب دیه کامل و در صورت بهبودی و زوال حالت خمیدگی و کج شدگی موجب ارش است.

ماده ۶۲۷
شکستگی گردن بدون کج شدن و خمیدگی آن موجب ارش است.

ماده ۶۲۸
جنایت بر گردن که مانع فرو بردن یا جویدن غذا و یا نقص آن و یا مانع حرکت گردن شود موجب ارش است.