Davoudabadi.ir

فصل دوم - در حق انتفاع


ماده ۴۰

حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.

مبحث اول - در عمری و رقبی و سکنی [ ماده 41 تا ماده 54 ]

مبحث دوم - در وقف [ ماده 55 تا ماده 91 ]

مبحث سوم - در حق انتفاع از مباحات [ ماده 92 ]


{