فصل سوم - دیه مقدر اعضاء


مبحث اول - دیه مو [ ماده ۵۷۶ تا ماده ۵۸۶ ]
مبحث دوم - دیه چشم [ ماده ۵۸۷ تا ماده ۵۹۱ ]
مبحث سوم - دیه بینی [ ماده ۵۹۲ تا ماده ۵۹۹ ]
مبحث چهارم - دیه لاله گوش [ ماده ۶۰۰ تا ماده ۶۰۶ ]
مبحث پنجم - دیه لب [ ماده ۶۰۷ تا ماده ۶۱۰ ]
مبحث ششم - دیه زبان [ ماده ۶۱۱ تا ماده ۶۱۵ ]
مبحث هفتم - دیه دندان [ ماده ۶۱۶ تا ماده ۶۲۵ ]
مبحث هشتم - دیه گردن [ ماده ۶۲۶ تا ماده ۶۲۸ ]
مبحث نهم - دیه فک [ ماده ۶۲۹ تا ماده ۶۳۴ ]
مبحث دهم - دیه دست و پا [ ماده ۶۳۵ تا ماده ۶۴۶ ]
مبحث یازدهم - دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه [ ماده ۶۴۷ تا ماده ۶۵۲ ]
مبحث دوازدهم - دیه دنده و ترقوه [ ماده ۶۵۳ تا ماده ۶۵۷ ]
مبحث سیزدهم - دیه ازاله بکارت و افضاء [ ماده ۶۵۸ تا ماده ۶۶۰ ]
مبحث چهاردهم - دیه اندام تناسلی و بیضه [ ماده ۶۶۱ تا ماده ۶۶۸ ]
مبحث پانزدهم - دیه پستان [ ماده ۶۶۹ تا ماده ۶۷۰ ]