بخش دوم - مقادیر دیه


فصل اول - دیه نفس [ ماده ۵۴۹ تا ماده ۵۵۷ ]
فصل دوم - قواعد عمومی دیه اعضاء [ ماده ۵۵۸ تا ماده ۵۷۵ ]
فصل سوم - دیه مقدر اعضاء
مبحث اول - دیه مو [ ماده ۵۷۶ تا ماده ۵۸۶ ]
مبحث دوم - دیه چشم [ ماده ۵۸۷ تا ماده ۵۹۱ ]
مبحث سوم - دیه بینی [ ماده ۵۹۲ تا ماده ۵۹۹ ]
مبحث چهارم - دیه لاله گوش [ ماده ۶۰۰ تا ماده ۶۰۶ ]
مبحث پنجم - دیه لب [ ماده ۶۰۷ تا ماده ۶۱۰ ]
مبحث ششم - دیه زبان [ ماده ۶۱۱ تا ماده ۶۱۵ ]
مبحث هفتم - دیه دندان [ ماده ۶۱۶ تا ماده ۶۲۵ ]
مبحث هشتم - دیه گردن [ ماده ۶۲۶ تا ماده ۶۲۸ ]
مبحث نهم - دیه فک [ ماده ۶۲۹ تا ماده ۶۳۴ ]
مبحث دهم - دیه دست و پا [ ماده ۶۳۵ تا ماده ۶۴۶ ]
مبحث یازدهم - دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه [ ماده ۶۴۷ تا ماده ۶۵۲ ]
مبحث دوازدهم - دیه دنده و ترقوه [ ماده ۶۵۳ تا ماده ۶۵۷ ]
مبحث سیزدهم - دیه ازاله بکارت و افضاء [ ماده ۶۵۸ تا ماده ۶۶۰ ]
مبحث چهاردهم - دیه اندام تناسلی و بیضه [ ماده ۶۶۱ تا ماده ۶۶۸ ]
مبحث پانزدهم - دیه پستان [ ماده ۶۶۹ تا ماده ۶۷۰ ]
فصل چهارم - قواعد عمومی دیه منافع [ ماده ۶۷۱ تا ماده ۶۷۴ ]
فصل پنجم - دیه مقرر منافع
مبحث اول - دیه عقل [ ماده ۶۷۵ تا ماده ۶۸۱ ]
مبحث دوم - دیه شنوایی [ ماده ۶۸۲ تا ماده ۶۸۸ ]
مبحث سوم - دیه بینایی [ ماده ۶۸۹ تا ماده ۶۹۲ ]
مبحث چهارم - دیه بویایی [ ماده ۶۹۳ تا ماده ۶۹۴ ]
مبحث پنجم - دیه چشایی [ ماده ۶۹۵ تا ماده ۶۹۶ ]
مبحث ششم - دیه صوت و گویایی [ ماده ۶۹۷ تا ماده ۷۰۳ ]
مبحث هفتم - دیه سایر منافع [ ماده ۷۰۴ تا ماده ۷۰۸ ]
فصل ششم - دیه جراحات [ ماده ۷۰۹ تا ماده ۷۱۵ ]
فصل هفتم - دیه جنین [ ماده ۷۱۶ تا ماده ۷۲۱ ]
فصل هشتم - دیه جنایت بر میت [ ماده ۷۲۲ تا ماده ۷۲۸ ]