بخش اول - مواد عمومی


فصل اول - تعریف دیه و موارد آن [ ماده ۴۴۸ تا ماده ۴۵۱ ]
فصل دوم - ضمان دیه [ ماده ۴۵۲ تا ماده ۴۵۳ ]
فصل سوم - راههای اثبات دیه [ ماده ۴۵۴ تا ماده ۴۶۱ ]
فصل چهارم - مسئول پرداخت دیه [ ماده ۴۶۲ تا ماده ۴۸۷ ]
فصل پنجم - مهلت پرداخت دیه [ ماده ۴۸۸ تا ماده ۴۹۱ ]
فصل ششم - موجبات ضمان [ ماده ۴۹۲ تا ماده ۵۳۷ ]
فصل هفتم - تداخل و تعدد دیات [ ماده ۵۳۸ تا ماده ۵۴۸ ]