داودآبادی

باب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است


ماده ۲۹

ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:
۱- مالکیت (‌اعم از عین یا منفعت).
۲- حق انتفاق.
۳- حق ارتفاق به ملک غیر.

فصل اول - در مالکیت [ ماده ۳۰ تا ماده ۳۹ ]
مبحث اول - در عمری و رقبی و سکنی [ ماده ۴۱ تا ماده ۵۴ ]
مبحث دوم - در وقف [ ماده ۵۵ تا ماده ۹۱ ]
مبحث سوم - در حریم املاک [ ماده ۱۳۶ تا ماده ۱۳۹ ]